Dokumentasi API

base_url: https://katanime.vercel.app

[+] Get Random

Mendapatkan kata-kata anime secara random sebanyak 5 kata.

path: /api/getrandom

query tipe min status
- - - -

contoh:
https://katanime.vercel.app/api/getrandom

[+] Get List Anime

Mendapatkan list anime yang tersedia.

path: /api/getlistanime

contoh:
https://katanime.vercel.app/api/getlistanime

[+] Get by Anime

Mendapatkan kata-kata dari judul anime.

path: /api/getbyanime

query tipe min status
anime string - wajib
page int 1 wajib

contoh:
https://katanime.vercel.app/api/getbyanime?anime=naruto&page=1

[+] Cari Kata

Mencari kata-kata anime yang tersedia.

path: /api/carikata

query tipe min status
kata string - wajib
page int 1 wajib

contoh:
https://katanime.vercel.app/api/carikata?kata=kuat&page=5